RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRACHENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lęborkinformuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a OutdoorPlanet(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu OutdoorPlanet;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy bądź usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lęborki nformuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz rachunkowości ( 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit b, art. 9 ust. 2 lit h RODO);
 • w celu w celu przyznania usług i świadczeń oraz dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z sytuacja życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.), art. 53 Ustawy z dnia 29 styczeń 1982 r Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz z art. 6 ust. 1 lic. C RODO);
 • w celu marketingu i promocji OutdoorPlanet, w tym prowadzenia konkursów, publikacji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a OutdoorPlanet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu OutdoorPlanet;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie uniemożliwi realizację zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lęborkinformuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z odbyciem praktyki/stażu, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz rachunkowości ( 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit b, art. 9 ust. 2 lit h RODO);
 • w celu zawarcia i realizacji porozumienia/umowy o organizacji praktyk zawodowych/stażu;
 • w celu marketingu i promocji OutdoorPlanet, w tym prowadzenia konkursów, publikacji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku firmy (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a OutdoorPlanet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRACĄ ZDALNĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,firmaOutdoorPlanetz siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lęborkinformuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. OutdoorPlanet dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej;
 3. OutdoorPlanet przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO, Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240) dotyczącej pracy zdalnej;
 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),;
 • w celu wypełnienia ciążących na OutdoorPlanet obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OutdoorPlanet(art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a OutdoorPlanet(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty, z którymi OutdoorPlanet zawarła umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie uniemożliwi realizację zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na terenie OutdoorPlanet na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz  art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 730);
 3. Pani/Pana wizerunek mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu OutdoorPlanet;
 4. Pani/Pana wizerunek nie będzie przekazywany do państwa trzeciego;
 5. Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy (Kodeks pracy art. 222 3). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (Kodeks pracy art. 222 §4). Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (Kodeks pracy art. 222 § 5);
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie OutdoorPlanet jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie OutdoorPlanet;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu OutdoorPlanet;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń. Po tym okresie będą usunięte/zniszczone;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PATZREBY WOLONTARIATU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lęborkinformuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OutdoorPlanet z siedzibą: ul. Lwowska 5, 84-300 Lębork;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji wolontariatu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu marketingu i promocji OutdoorPlanet, w tym prowadzenia zajęć i imprez organizowanych przez OutdoorPlanet (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a OutdoorPlanet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu OutdoorPlanet;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wolontariatu lub odbycia praktyki albo do momentu wycofania zgody;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Panią/Panadanych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl